Έγκαιρη Ενημέρωση

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων / χορηγιών που δίνονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την ελληνική κυβέρνηση για την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών. Σας ενημερώνουμε για τα τρέχοντα προγράμματα κατά τη φάση εκκίνησης της επιχειρηματικής και επενδυτικής σας δραστηριότητας και ταυτόχρονα σας βοηθούμε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς. Σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ

  • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)»

Σκοπός της Δράσης: Η ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν σε Δαπάνες Εξοπλισμού, Δαπάνες Λογισμικού που αφορούν την προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία, την προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, την κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία σε ποσοστό έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού, Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση) και σε Έμμεσες Δαπάνες.

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: από 18.000€ έως και 30.000€.

Υποβολή Αιτήσεων: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

  • «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)»

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Οι Υφιστάμενες ΜΜΕ, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και διαθέτουν τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: Από 30.000€ έως 200.000€ υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, με ένταση ενίσχυσης έως 50% του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν σε Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο) σε Δαπάνες Εξοπλισμού, σε Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, σε Μεταφορικά μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά), Μισθολογικό κόστος και σε Έμμεσες δαπάνες.

Υποβολή Αιτήσεων: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 22/03/2023.

**Η δράση διέπεται από τον Κανονισμό De Minimis (όριο ενισχύσεων/τριετία: 200.000€).

  • «Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)»

Δυνητικοί Δικαιούχοι: οι Υφιστάμενες ΜΜΕ, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και διαθέτουν τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: Από 201.000€ έως 1εκ.€ υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, με ένταση ενίσχυσης έως 50% του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν σε Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο), σε Δαπάνες Εξοπλισμού, σε Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών,  σε Μεταφορικά μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά), σε Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (από 1 έως 3 ΕΜΕ) και σε Έμμεσες δαπάνες (7% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Υποβολή Αιτήσεων: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 22/03/2023.

** Η δράση διέπεται είτε από τον Κανονισμό De Minimis (όριο ενισχύσεων/τριετία: 200.000€), είτε από τον ΓΑΚ (651/2014) με όριο ενίσχυσης τις 500.000€.

  • Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)»

Σκοπός της Δράσης: η αναβάθμιση των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Οι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: μπορεί να ξεκινά από 50.000€ και δύναται να ανέλθει έως 650.000€, με ένταση ενίσχυσης που ανέρχεται από 10% έως και 50% των επιλέξιμών δαπανών ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Διάρκεια υλοποίησης: δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν Εξοπλισμός, Εφαρμογές/ λογισμικά, Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

**Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στη Komşuda Yatırım διαθέτουμε σημαντική εμπειρία και κατάρτιση για να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει άμεσα σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias data.

John Doe
Designer